Cíle a vize společnosti

Hlavním cílem ČSHS je podpora získávání znalostí v oboru hmotnostní spektrometrie a rozšiřování obecného povědomí o této metodě a jejím širokém použití.

Česká společnost pro hmotnostní spektrometrii má za úkol napomáhat rozvoji hmotnostní spektrometrie v České republice, poskytovat svým členům a dalším osobám se zájmem o tuto analytickou metodu podporu v získávání znalostí v oboru, prezentovat dosažené pokroky a rozšiřovat obecné povědomí o hmotnostní spektrometrii. Vzhledem k rostoucímu počtu lidí, kteří se profesionálně věnují hmotnostní spektrometrii v České republice, je přínosné, aby existovala společnost, která zprostředkovává komunikaci v oboru a poskytne platformu pro setkávání, tak, jak tomu je v ostatních zemích se silnou komunitou hmotnostních spektrometristů. Hlavní událostí roku je vždy vědecká konference, kde se lze setkat s ostatními kolegy z oboru a prezentovat své výsledky. Konference zároveň slouží jako členská schůze společnosti. Kromě kovidového roku 2021 proběhla konference každý rok již od založení společnosti. Jednou z elementárních snah ČSHS je postihovat svojí aktivitou celou Českou republiky, a proto se konference koná v různých městech, a to velmi často ve spolupráci s místními akademickými institucemi, pod patronací měst a za velké pomocí místních odborníků. Doposud se podařilo konferenci uspořádat v Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Olomouci a Praze.

Česká společnost pro hmotnostní spektrometrii (ČSHS) byla založena dne 13.8.2010 jako občanské sdružení podle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Po rekodifikaci soukromého práva zákonem č. 89/2012 Sb. se ČSHS od 1.1.2014 transformovala na Spolek a je registrována u Krajského soudu v Ostravě pod registračním číslem 228 58 938. Sídlo ČSHS je na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Činnost České společnosti pro hmotnostní spektrometrii koordinuje výbor společnosti, který je volen na členské schůzi vždy na tři roky.

Dosavadní existence a provoz ČSHS byl umožněn díky štědré sponzorské podpoře řady firem, udělení několika grantů, darů soukromých osob a v neposlední řadě i díky členským příspěvkům. Univerzitě Palackého patří velký dík za podporu a laskavé poskytnutí sídla, Mikrobiologický ústav AVČR v.v.i tradičně vypomáhá s administrativními pracemi, především při organizování každoroční konference.


Partneři společnosti

LabRules LCMS LabRules GCMS

Partneři

Amedis Bruker Altium Merck
Pragolab Shimadzu Waters